آرشیو

فروردین ۱۳۹۷

مرور

اگر بدن انسان از مقادیر متناسب خاک، آب، هوا و آتش ترکیب شده باشد مزاج معتدل به وجود می­‎آید و اگر یکی بر دیگری برتر داشته باشد مزاج‎­های چهارگانه اصلی یعنی مزاج سوداوی، بلغمی، دموی و صفراوی ایجاد می­‎شود. در جدول ۱ رابطه هر مزاج با کیفیت مربوطه به صورت خلاصه ارایه شده است.