آرشیو

آذر ۱۸, ۱۳۹۵

مرور

یک دوست عزیزتر از جانی نصیحتمان کرد که سالاد سزار درست و درمان اگر می خواهی، باید بری دِرُنیکا. گفتم باید برم کجا؟ گفت دِرُنیکا. گفتم کجاس؟ گفت تو علاّمه شمالی، اون پایین مایین ها! ما هم که دیوانه سالاد سزار، پاشدیم و هرجوری بود با هزار زور و ضرب خودمان را رساندیم به رستوران.