این مواد غذایی که در ادامه نامشان می آید، روی پیشخوان یا انبار آشپرخانه جای‌شان بهتر است. پس لطفا فکر اینکه آنها را در یخچال نگه دارید، از ذهنتان بیرون کنید ...