برچسب

پای سیب

مرور

درمیان همه چیزهایی که به فضا فرستاده شده است، احتمالا این مورد خوشمزه ترین آنها باید باشد! هفته گذشته برنامه بریتانیایی «بفرستش به فضا» (SentIntoSpace) یک پای سیب و گوشت را به فضا ارسال کرد. طی برنامه ای که تحت پوشش خبری بی بی سی (BBC) نیز قرار گرفت.