درمیان همه چیزهایی که به فضا فرستاده شده است، احتمالا این مورد خوشمزه ترین آنها باید باشد! هفته گذشته برنامه بریتانیایی «بفرستش به فضا» (SentIntoSpace) یک پای سیب و گوشت را به فضا ارسال کرد. طی برنامه ای که تحت پوشش خبری بی بی سی (BBC) نیز قرار گرفت ...