شرکت کهنه کار آناتا که به احتمال بسیار، معرّف حضور شما عزیزان می باشد، محصولی خوش خط و خال و پر فروش در سبد خود دارد که امروزه روز اسمش «چمک»(chamak) است؛ حالا فردا چه میخواهد باشد، مشخص نیست. چرا این حرف را می زنم؟ چون ابتدا این محصول با نام «سرای»( ...