امتحان کردن غذاهای فرهنگ ها و ملل مختلف برخی مواقع کمی اعصاب خورد کن است. به همین خاطر تصور اینکه بچه ها در اولین مواجهه با یک غذای جدید یا متفاوت با فرهنگشان چه عکس العملی از خود نشان خواهند داد، جالب است ...