بله؟‌ پنیر می‌تواند برای ما خوب باشد؟ تفکر قدیمی می‌گوید که پنیر، بخاطر این همه چربی اشباع شده، ناسالم است. ولی تحقیق جدیدی، ارتباط بین چربی اشباع شده و بیماری‌های قلبی را زیر سؤال برده است. در واقع، خوردن پنیر (البته نه پرخوری در آن) خواص درمانی بسیاری دارد ...