این هفته هم باز رفتیم پارک پرنس، اما این بار «رستوران گیلک»؛ کجای پارک پرنس؟ دقیقا روبروی رستوران «کاسه» که یکی دو هفته پیش رفته بودیم. راستش فعلا کنترات رستوران های پارک پرنس را برای تست برداشتیم تا ببینیم خدا چی میخواد ...