اصولاً در کشور ما اسم صبحانه که می آید همه یاد نان و پنیر و تخم مرغ و فوقش کله پاچه می افتند. در کشورهای دیگر اما صبحانه تعبیر دیگری دارد ...